Privacyverklaring
Peter van der Lingen Bruidsfotografie
Van kracht per 12 juli 2018

Als fotograaf hecht ik waarde aan je privacy en vind ik het belangrijk om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te behouden. Ik verwerk zo min mogelijk persoonsgegeven en maak gebruik van diverse maatregelen om je privacy zoveel mogelijk te waarborgen. De verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Mijn Privacyverklaring is van toepassing wanneer je contact met mij opneemt en/of klant bij mij wordt.
Per situatie geef ik aan welke gegevens ik van jou verzamel en waarom. Ook leg ik hierin vast hoe lang ik deze gegevens bewaar en welke beveiligingsmaatregelen ik heb genomen om jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk veilig te stellen. Als klant heb je rechten, deze zijn in de verklaring opgenomen. Je weet zo precies wat mogelijk is. Lees mijn Privacyverklaring goed door zodat je weet wat er met je persoonsgegevens gebeurt.
Heb je nog vragen? Ik ben altijd bereid deze te beantwoorden.

Contactgegevens 
Peter van der Lingen Bruidsfotografie
De heer Peter van der Lingen
Cyclamenstraat 16
8013 XK Zwolle
06 – 1493 1136
info@petervanderlingen.nl

Persoonsgegevens
De volgende categorieën persoonsgegevens kan ik van jou verwerken:
NAW-gegevens
Telefoonnummer
Emailadres
IP-adres
Foto’s
Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt

Doeleinden en reden
Persoonsgegevens worden door mij verwerkt met een doel en op basis van grondslagen vanuit de AVG:
Jouw contactgegevens (naam, telefoonnummer en emailadres) worden verwerkt wanneer je via het contactformulier, telefonisch of schriftelijk op eigen initiatief wenst dat ik contact met je opneem. Jouw toestemming heb ik vooraf gekregen.
Voor het verlenen van mijn diensten en het leveren van fotoproducten worden contactgegevens (NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres) en foto’s verwerkt. Dit is vooraf vastgelegd in een overeenkomst tussen ons beiden.
NAW-gegevens worden verwerkt vanwege wettelijke bepalingen, zoals administratieve handelingen vanuit de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
Jouw IP-adres wordt verwerkt voor het goed functioneren van mijn website. Daarnaast wordt je IP-adres anoniem gebruikt voor analytische doeleinden. Hier is geen toestemming voor nodig, maar mag op grond van gerechtvaardigd belang. Jouw privacy blijft te allen tijde gewaarborgd.
Alleen als je mij toestemming verleent, worden foto’s door mij verwerkt voor portfolio en/of commerciële doeleinden.

Bewaartermijnen
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor deze worden verzameld. De volgende bewaartermijnen hanteer ik voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Contact- en overige gegevens die je zelf via de website hebt verstrekt: 3 maanden nadat het product is geleverd en/of de dienst is verleend.
Foto’s die ik volgens opdracht heb gemaakt: 1 jaar nadat het product is geleverd en/of de dienst is verleend, tenzij anders is overeengekomen.
NAW-gegevens die worden gebruikt voor mijn administratie: 7 jaar met ingang van de eerste dag van het jaar waarin deze zijn vastgelegd (wettelijke bewaartermijn vanuit de Algemene wet inzake rijksbelastingen).

Delen van persoonsgegevens met derden
Jouw persoonsgegevens verstrek ik niet aan andere organisaties, behalve als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer je toestemming vooraf hebt gegeven. Je kan hierbij denken aan ICT- en marketingdienstverleners en leveranciers van fotoproducten. Ik zorg ervoor dat deze organisaties voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijk van jouw persoonsgegevens omgaan. Dit is vastgelegd in verwerkersovereenkomsten of andere bepalingen waaruit blijkt dat de bescherming van je persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Cookies
Voor het verbeteren van je gebruikerservaring als websitebezoeker en het goed functioneren van mijn website, maak ik gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat via mijn website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je apparaat (computer, smartphone, tablet) wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar mijn server worden teruggestuurd. Je (apparaat) wordt hierdoor herkend bij een volgend bezoek van mijn pagina.

Functionele cookies gebruik ik omdat die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Hier is geen toestemming voor nodig en valt onder gerechtvaardigd belang. Analytische cookies gebruik ik via Google Analytics. Deze cookies zorgen ervoor dat informatie wordt verzameld over hoe bezoekers de website gebruiken. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door mij wordt gebruikt om de werking van de website te analyseren en verbeteren. Om jouw privacy zoveel mogelijk te waarborgen, heb ik met Google Analytics een verwerkersovereenkomst afgesloten en je IP-adres laten anonimiseren. Ook heb ik het delen van gegevens met derden binnen Google Analytics uitgeschakeld en wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Cookies worden vóórdat je gebruik kunt maken van mijn website met een Pop-up aangegeven. De analytische cookies worden alleen als je toestemming geeft bij je eerste bezoek aan de website opgeslagen op je computer, smartphone of tablet.

Je kan je elk moment afmelden voor cookies door linksboven in de webbrowser de cookies te verwijderen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Het verwerken van foto’s is hoofdonderdeel van mijn werk. Het gaat hier om privacygevoelige persoonsgegevens. Ik vind het dan ook zeer belangrijk dat je foto’s én overige persoonsgegevens goed door mij worden beveiligd. Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, maak ik gebruik van technologische maatregelen. Zo heb ik bijvoorbeeld mijn website versleuteld met een SSL-encryptie (Secure Socket Layer), zodat gegevens die via de website worden verstuurd niet zomaar kunnen worden onderschept. (De SSL-encryptie kunt u herkennen aan de verandering van de protocolaanduiding voorafgaand aan het webadres van ‘http:’ in ‘https:’ en een groen slotje).
Je persoonsgegevens worden, zowel fysiek als digitaal, beveiligd door mij opgeslagen. Mocht je ondanks de getroffen maatregelen de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via bovenstaande contactgegevens.
Jouw rechten
Als betrokkene heb je de volgende rechten vanuit de AVG:
Het recht om uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens ik van je heb en wat ik daarmee doe;
Het inzagerecht in de precieze persoonsgegevens die ik van je heb;
Het recht van correctie van foutieve persoonsgegevens;
Het recht tot verwijdering van verouderde persoonsgegevens;
Het recht tot intrekken van je toestemming;
Het recht van gegevensoverdraging van je persoonsgegevens;
Het recht van bezwaar tegen een bepaald gebruik.

Je kan gebruik maken van je recht(en) door een verzoek bij mij in te dienen via bovenstaande contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon verstrek, aanpas of verwijder, kan ik om een kopie van je identiteitsbewijs vragen. Maak in deze kopie je burgerservicenummer (BSN) en pasfoto zwart. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reageren op jouw verzoek.

Links
Op mijn website kan je een aantal links naar andere websites tegenkomen. Ik kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die websites met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Klacht indienen
Als je vindt dat ik ondanks mijn goede spanningen jou niet op de juiste manier help of kan helpen, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie kan je vinden op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Slotopmerking
Mijn privacyverklaring kan worden aangepast. Op mijn website stel ik altijd de meest recente versie beschikbaar. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Peter van der Lingen Bruidsfotografie